วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าเซ่า  “ตำบลป่าเซ่าเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 
 
 • ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า นำโดย นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู
 • การดำเนินงานของศูนย์ 3 วัย เทศบาลตำบลป่าเซ่า เป็นการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ วัยทำงาน และวัยเด็ก มาร่วมกันทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มคนทั้งสามวัยได้มีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุสอนกลุ่มวัยทำงาน หรือ ผู้ส
 • วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า และทีมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล มอ
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ออกเยี่ยมจุดตรวจ โครงการจัดตั
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่าได้เพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให่แก่ประชาชนและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนในห้องเรียน ( on-site ) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่าทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวังงิ้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 และจะเปิดทำการเรียนการสอ
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนในห้องเรียน ( on-site ) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่าทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวังงิ้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดทำการเรี
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่า รับสมัครเด็กนักเรียน อายุ 2- 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวังงิ้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลา
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-Site) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่าทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวังงิ้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 และจะทำการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปก
 • เริ่มต้นการออกกำลังกายกันอีกครั้ง กับพวกเรา
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-Site) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่าทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวังงิ้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก ระหว่างวันที่ 16 - 30 ธันวาคม  2564 และจะทำการเปิดการเรียนการสอน
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-Site) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่าทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวังงิ้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม  2564 และจะทำการเปิดการเรียนการสอนใ
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 256
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-Site) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่าทั
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศงดการเรียนการสอนแบบ On-site สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่าทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวังงิ้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และจะทำการเปิดการเรียนการสอนในรู
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการประจำปี 2565 เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศงดการเรียนการสอนแบบ On-site สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่าทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวังงิ้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และจะทำการเปิดการเรียนการสอนในรู
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศงดการเรียนการสอนแบบ Onsite (เพิ่มเติม)  ตามมติประชุมศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิต
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศงดการเรียนการสอนแบบ Onsite (เพิ่มเติม)  ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 • วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน เ
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก และ
 • วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า พร้อมด้วย นายเกรียงไ
 • เทศบาลตำบลป่าเซ่า ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมื
ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าเซ่า พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ ... new

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เทศบาลตำบลป่าเซ่า ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง ก ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมุลที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในเขตเทศบาลตำบลป่าเซ่า
ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำร ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าเซ่า นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า คณะผู้บริหาร สจ.สกุลวรรณ เอี่ยมสกุล สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 5 สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนตำบลป่าเซ่า และโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลป่าเซ่า ต้อนรับค
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าเซ่า นายวินัย ... new

อ่านต่อ... 
 
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าเซ่า ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมใจ ป้องกันภัยยาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการดำเนินโครงการ จากโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยาคม และได้รับการสนับสนุนว
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กิจการส ...

อ่านต่อ... 
 
วันศุกร์ที่ 24มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ออกประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมุ่ที่ 2 บ้านปากคลอง
วันศุกร์ที่ 24มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น นายวินัย ...

อ่านต่อ... 
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าเซ่า นำโดย นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ออกประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมุ่ที่ 6 บ้านบึงหลัก
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 5 , 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ห ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางฯ หมู่ 3 , 4
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวทางลาดย ... new

อ่านต่อ... 
 
เอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง หมู่ 5 , 6
เอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก โครงกา ... new

อ่านต่อ... 
 
เอกสารเชิญชวนจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางฯ หมุ่ 3 , 4
เอกสารเชิญชวนจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปร ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านเกาะไทย
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านเกาะไทย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เกิดรายได้
ดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เกิดรายได้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า บ้านบุ่งวังงิ้ว
กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า บ้านบุ่งวังงิ้ว ...
 

  

...
อ่านต่อ... 
 
บ้านสีดาสมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบ้าน
บ้านสีดาสมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบ้าน ...
สืบเนื่องจากคุณปู่ คือ นายสังวาล ปราบสมรชัย เป็นหมอพื้นบ้านเมื่อเสียชีวิตลง ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ...
หมู่บ้านวิทยาวัววิทยา (ววว.) และ ไร่ธันตะชา ...
อ่านต่อ... 
 
วัดทุ่งเศรษฐีกับวัตถุโบราณ
วัดทุ่งเศรษฐีกับวัตถุโบราณ ...
วัดนี้ตั้งอยู่ริมบึงทุ่งกะโล่ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดอ ...
อ่านต่อ... 
 
บึงทุ่งกะโล่
บึงทุ่งกะโล่ ...
บึงกะโล่ หรือ บึงทุ่งกะโล่ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรของจังหว ...
อ่านต่อ... 
 
วัดหมอนไม้ (หลวงพ่อสัมฤทธิ์)
วัดหมอนไม้ (หลวงพ่อสัมฤทธิ์) ...
หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๑ ใน ๙ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
รายชื่อหน่วยงานราชการ
URL
  สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.go.th
  ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dopa.go.th
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.cdd.go.th
  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dol.go.th
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ http://utt.disaster.go.th
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaraditlocal.com
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ http://utt.disaster.go.th
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/
  สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ http://klang.cgd.go.th/utt/
  สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.nso.go.th/
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.moac-info.net
  สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.fisheries.go.th/fpo-uttaradit/
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dld.go.th/pvlo_utd
  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.doae.go.th
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://webhost.cpd.go.th/cooputt/
  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.alro.go.th/alro/alro_prov/index.jsp?provCode=69
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mnre.go.th
  สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mol.go.th/
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.sso.go.th/wpr/home.jsp
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ -
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://123.242.186.90/labourutt/
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.saraburi.m-society.go.th
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/53/
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.industry.go.th/ops/pio/uttaradit/Page/home.aspx
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ http://utt.onab.go.th/
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://province.m-culture.go.th/uttaradit
  สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.energy.go.th/
  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.correct.go.th/poputta
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ http://203.154.185.8/uttaradit/
  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.led.go.th
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mots.go.th
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://province.prd.go.th/uttaradit
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ http://www.treasury.go.th/pv_uttaradit/
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ http://uttaradit.excise.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ http://www.rd.go.th
  แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่1 http://www.dohuttaradit1.go.th/
  แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่2 http://www.doh.go.th/dohweb/hwyorg55800/index55800/index1.html
  สำนักงานทางหลวงชนบทที่9 (อุตรดิตถ์) http://www.dor9.go.th
  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.drr.go.th
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ http://www.cmmet.tmd.go.th/station/utd/
  ที่ทำการไปรณีย์อุตรดิตถ์ http://www.pointtailand.com
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) http://www.tot.co.th
  สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.cattele.com
  สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.baac.or.th/
  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ http://ridceo.rid.go.th/uttradid/home.htm
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ http://uttaradit.cad.go.th
  สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์ http://r08.ldd.go.th/web_utt/index.html
  ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์ http://www.fisheries.go.th/rgm-uttarradit/
  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ http://www.fisheries.go.th/fti-sirikit/index.php
  อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน http://www.annaontour.com
  ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.rubber.co.th/
  ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ -
  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 อุตรดิตถ์ http://www.dwr.go.th
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://home.dsd.go.th/uttaradit/
  ศูนย์ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน -
  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 http://www.tpso9.m-society.go.th/th/index.php
  สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.rvp.co.th
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dit.go.th
  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=142
  ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mots.go.th/
  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.sat.or.th/uttaradit
  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www2.diop.moj.go.th
  สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.utadit.ago.go.th
  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.utadit-ju.ago.go.th/
  ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.coj.go.th/utdc
  จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ http://www.rta.mi.th/53200u
  กรมทหารม้าที่ 2 -
  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 htpp://www.rta.mi.th
  กองพันทหารม้าที่ 7 -
  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 อุตรดิตถ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   http://web.rtarf.mi.th/~mdu34/history.html
  ที่ทำการสัสดีจังหวัด http://uttaradit.tdd.mi.th
  หน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่ 1 -
  กอ.รมน.จังหวัดออุตรดิตถ์ -
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://radiothailand.prd.go.th/uttaradit/page1%20design.html
  อ.ส.ม.ท. จังหวัดอุตรดิตถ์ http://radio.mcot.net/uttaradit
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.ect.go.th/
  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.dlt.go.th
   
ตำรวจ
URL
  ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.police.go.th
  สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ http://www.mguttaradit.uttaradit.police.go.th
  สถานีตำรวจภูธรลับแล http://www.lablae.uttaradit.police.go.th
  สถานีตำรวจภูธรท่าปลา http://www.tapla.uttaradit.police.go.th
  สถานีตำรวจภูธรตรอน http://www.tron.uttaradit.police.go.th
  สถานีตำรวจภูธรพิชัย http://www.phichai.uttaradit.police.go.th
  สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด http://www.nampad.uttaradit.police.go.th
  สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน http://www.thongsankan.uttaradit.police.go.th
  สถานีตำรวจภูธรฟากท่า http://www.faktha.uttaradit.police.go.th
  สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก http://www.bpp-317.com
  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 -
  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 http://www.bpp316.com
  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 http://www.bpp317.com
    
สถานพยาบาล
URL
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ http://uttaradit-hosp.go.th/
  โรงพยาบาลลับแล http://www.lablaehospital.com/
  โรงพยาบาลตรอน http://uto.moph.go.th/tron/
  โรงพยาบาลพิชัย http://www.pichaihos.com/
  โรงพยาบาลทองแสนขัน http://www.thongsaenkhan.go.th/web/
  โรงพยาบาลท่าปลา http://www.thapla.com/
  โรงพยาบาลน้ำปาด http://uto.moph.go.th/nampad/
  โรงพยาบาลฟากท่า http://fth51.com/
  โรงพยาบาลบ้านโคก http://www.bkh11162.com/
    
ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
ข้อมูลสนามกี่ฬา
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูข่าวสาร ทต.ป่าเซ่า
facebook
จังหวัดอุตรดิตถ์
สนง.ท้องถิ่นอุตรดิตถ์
Login
bangkokidea
hotmail
สมาคมพนักงานเทศบาล
เฟสบุค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สายด่วน 1111
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
otop
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย